Knowledgebase: Konfiguracja VPN
OpenVPN - konfiguracja Linux Ubuntu
Posted by Robert O on 11 sierpnia 2016 06:32 PM

Witam.

Na dzień dzisiejszy najnowsze Ubuntu ma numerek 16.04.

Wiec opisze sposób konfiguracji usługi vpnonline.pl (OpenVPN) dla tego systemu.

Wydanie to należy do tych z wydłużonym okresem przydatności do spożycia ( LTS ).

Więc sposób konfiguracji powinien być aktualny przez dłuższy czas.

Pierwsza rzecz od, której należy zacząć to aktualizacja systemu. Upewniamy się czy od ostatniej aktualizacji nie ukazały się jakieś nowe wersje pakietów.

otwieramy terminal (konsole itd) i kolejno wykonujemy:

sudo su

apt-get update && apt-get upgrade

teraz instalujemy to co niezbędne

apt-get install network-manager-openvpn openvpn network-manager-openvpn-gnome

po instalacji restartujemy system
(może nie jest to konieczne, ale lepiej zrestartować system by wyeliminować nieprzewidziane scenariusze)

ponownie otwieramy terminal (nie piszemy już sudo su)
jako zwykły użytkownik tworzymy katalog w, którym umieścimy certyfikat
piszemy:

mkdir certyfikat

przechodzimy do katalogu certyfikat:

cd certyfikat

tworzymy certyfikat:

gedit vpnonline.crt

następnie zaznaczamy wszystko to co jest poniżej i kopiujemy - wklejamy do pustego pliku vpnonline.crt

zawartosc pliku vpnonline.crt

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG
A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv
b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw
MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i
YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT
aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ
jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp
xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp
1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG
snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ
U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8
9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E
BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B
AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz
yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE
38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP
AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad
DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME
HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==
-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIELzCCAxegAwIBAgILBAAAAAABL07hNwIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG
A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv
b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw0xMTA0MTMxMDAw
MDBaFw0yMjA0MTMxMDAwMDBaMC4xETAPBgNVBAoTCEFscGhhU1NMMRkwFwYDVQQD
ExBBbHBoYVNTTCBDQSAtIEcyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAw/BliN8b3caChy/JC7pUxmM/RnWsSxQfmHKLHBD/CalSbi9l32WEP1+Bstjx
T9fwWrvJr9Ax3SZGKpme2KmjtrgHxMlx95WE79LqH1Sg5b7kQSFWMRBkfR5jjpxx
XDygLt5n3MiaIPB1yLC2J4Hrlw3uIkWlwi80J+zgWRJRsx4F5Tgg0mlZelkXvhpL
OQgSeTObZGj+WIHdiAxqulm0ryRPYeDK/Bda0jxyq6dMt7nqLeP0P5miTcgdWPh/
UzWO1yKIt2F2CBMTaWawV1kTMQpwgiuT1/biQBXQHQFyxxNYalrsGYkWPODIjYYq
+jfwNTLd7OX+gI73BWe0i0J1NQIDAQABo4IBIzCCAR8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgEG
MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFBTqGVXwDg0yxh90M7eOZhpM
EjEeMEUGA1UdIAQ+MDwwOgYEVR0gADAyMDAGCCsGAQUFBwIBFiRodHRwczovL3d3
dy5hbHBoYXNzbC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS8wMwYDVR0fBCwwKjAooCagJIYiaHR0
cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLm5ldC9yb290LmNybDA9BggrBgEFBQcBAQQxMC8w
LQYIKwYBBQUHMAGGIWh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3Jvb3RyMTAf
BgNVHSMEGDAWgBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOC
AQEABjBCm89JAn6J6fWDWj0C87yyRt5KUO65mpBz2qBcJsqCrA6ts5T6KC6y5kk/
UHcOlS9o82U8nxTyaGCStvwEDfakGKFpYA3jnWhbvJ4LOFmNIdoj+pmKCbkfpy61
VWxH50Hs5uJ/r1VEOeCsdO5l0/qrUUgw8T53be3kD0CY7kd/jbZYJ82Sb2AjzAKb
WSh4olGd0Eqc5ZNemI/L7z/K/uCvpMlbbkBYpZItvV1lVcW/fARB2aS1gOmUYAIQ
OGoICNdTHC2Tr8kTe9RsxDrE+4CsuzpOVHrNTrM+7fH8EU6f9fMUvLmxMc72qi+l
+MPpZqmyIJ3E+LgDYqeF0RhjWw==
-----END CERTIFICATE-----

jeśli wkleiliśmy wszystko dokładnie to zapisujemy plik vpnonline.crt (klikamy zapisz )


Następnie można przejść do konfiguracji ustawień połączenia VPN
szukamy ikony połączeń sieciowych
następnie wybieramy skonfiguruj VPN
wybieramy dodaj
z rozwijanej listy wybieramy OpenVPN i klikamy utwórz
w następnym kroku należy podać:

Nazwa połączenia: np. "Warszawa_pl02"
Brama:. czyli adres IP lub nazwę serwera: np "pl02.vpnonline.eu"
Typ: tu wybieramy "hasło"
Nazwa użytkownika: czyli wasz login: np debianka
Hasło: wpisujecie wasze hasło
Certyfikat CA: tu należy podać ścieżkę do pliku "vpnonline.crt"

Lista serwerów wraz z ich nazwami, oraz portami na których działają możecie znaleźć w portalu klienta

Ma to wyglądać mniej więcej tak:
Następnie należy kliknąć na "Zaawansowane" i tam zaznaczyć:
Własny port bramy: ustawić na 993
Połączenie TCP

ma to wyglądać tak
na koniec klikamy OK i ZAPISZ


Gotowe - z listy połączeń wybieramy nowo skonfigurowanego OpenVPNa (łączenie trwa od 5 do 10 sekund)

(1 vote(s))
Helpful
Not helpful